Regulamin

 • STATUT STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERSKO MILITARYSTYCZNEGO „CZTERDZIESTKAPIĄTKA”

  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba

  §1

  1. Stowarzyszenie Kolekcjonersko Militarystyczne „Czterdziestkapiątka” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
  2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

  §2

  Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

  §3

  Siedzibą stowarzyszenia jest Sulejówek.

  §4

  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

  §5

  1. Stowarzyszenie może być członkiem związków i organizacji o podobnym celu działania i współpracować z nimi w zakresie swej działalności.

  2. Stowarzyszenie może przystępować do innych niż wymienione w pkt. 1. związków i organizacji, oraz tworzyć związki i organizacje, o ile ustawy nie zawierają ograniczeń.

  §6

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Może także zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw oraz powołać biuro.

  §7

  Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

  §8

  Celami statutowymi Stowarzyszenia są:

  1. Organizowanie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa, a przede wszystkim prowadzenie i wspieranie działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni palnej i militariów.
  2. Integracja środowiska strzeleckiego, kolekcjonerów i miłośników broni palnej.
  3. Umożliwienie członkom Stowarzyszenia poznania i strzelania z broni strzeleckiej całego świata.
  4. Stworzenie kolekcji na bazie broni posiadanej przez Stowarzyszenie, opracowanie jej historiioraz możliwość udostępnienia jej członkom w celu poznania jej budowy, zasad działania, atakże umożliwienie strzelania z tej broni na strzelnicy.
  5. Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia członków Stowarzyszenia pod względem budowy,zasad działania i obsługi broni palnej, historycznej i współczesnej.
  6. Kształtowanie u członków Stowarzyszenia patriotyzmu i wysokich walorów moralnych,poczucia godności osobistej.
  7. Rozpowszechnianie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, popularyzowanie historii broni palnej.

  §9

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie swoim członkom warunków do realizacji i zaspokajania zainteresowań oraz umożliwienia im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, między innymi:

  a)  strzelanie z broni historycznej i współczesnej posiadanej przez Stowarzyszenie,
  b)  spotkania z kolekcjonerami broni palnej, specjalistami z dziedziny konstrukcji broni,przedstawicielami muzeów,
  c)  spotkania poświęcone kolekcjonowaniu broni palnej,
  d)  pokazy broni kolekcjonerskiej z możliwością rozłożenia i poznania jej budowy,
  e)  nawiązywanie kontaktów z organizacjami kolekcjonerskimi i kolekcjonerami z innych krajów,
  f)  prowadzenia szkolenia strzeleckiego,
  g)  prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.
  2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą osiąganie celów statutowych.

  3. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.

  § 10

  1. Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać sekcje i koła zainteresowań.
  2. Tryb powoływania sekcji i kół zainteresowań oraz zasady ich funkcjonowania określa regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia.

  Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
  Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków

  § 11

  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne – obywatele polscy i cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania, wśród nich:

  a)  osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych,
  b)  osoby małoletnie, za zgodą przedstawicieli ustawowych.
  2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

  § 12

  Stowarzyszenie posiada członków:

  1. Zwyczajnych.
  2. Wspierających.
  3. Honorowych.

  § 13

  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna przyjęta do Stowarzyszenia po odbyciu stażu próbnego, która złoży pisemną deklarację, oraz opłaci wpisowe i składkę członkowską.
  2. Każdy ubiegający się o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu obowiązany jest podczas stażu próbnego przejść szkolenie wewnętrzne i zdać egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posługiwania się bronią palną oraz praktycznej umiejętności posługiwania się tą bronią przed komisją powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Decyzję o zakończeniu stażu próbnego i przyjęciu członka zwyczajnego do Stowarzyszenia na stałe podejmuje Zarząd nie później niż w ciągu dwóch tygodni od zakończenia stażu próbnego.
  4. Czas trwania stażu próbnego określa Zarząd z uwzględnieniem § 17 pkt 6. W przypadku osób legitymujących się uprawnieniami do posługiwania się bronią palną możliwe jest zwolnienie z wymogu odbycia stażu próbnego.
  5. Założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

  § 14

  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
  2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
  3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
  4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

  § 15

  1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
  2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu.
  1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
  2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Członkowie honorowi mogą być zwolnieni ze składek członkowskich.

  § 16

  Członkowie zwyczajni mają prawo do:

  1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, przy czym soba małoletnia ma tylko prawo składania wniosków i brania udziału w dyskusji bez biernego i czynnego prawa wyborczego.
  2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
  3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  4. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jej odznaki.
  5. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalnościstatutowej.
  6. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
  7. Posługiwania się bronią palną zakupioną ze środków Stowarzyszenia oraz posiadaną napodstawie własnego pozwolenia na posiadanie broni, w ramach zajęć programowychStowarzyszenia.
  8. Uzyskiwania pomocy Stowarzyszenia w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na posiadaniebroni palnej do celów kolekcjonerskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 17

  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
  2. Brania czynnego udziału w spotkaniach i działalności Stowarzyszenia, oraz w realizacji jego celów statutowych.
  3. Chronienia własności Stowarzyszenia jako dobra wszystkich jego członków i zwalczania przejawów marnotrawstwa.
  4. Opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez władze Stowarzyszenia.
  5. Przestrzeganie dyscypliny, regulaminów, etyki i zwyczajów Stowarzyszenia oraz godnego reprezentowania jego barw.
  6. Odbycia próbnego stażu członkowskiego, który nie może być krótszy od 3 miesięcy ani dłuższy niż 12 miesięcy oraz zdania egzaminu wewnętrznego.
  7. Docelowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia powinno być uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni do celów kolekcjonerskich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 18

  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

  1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
  2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd:

  a)  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć (6) miesięcy,
  b)  z powodu nieuczestniczenia w spotkaniach i działalności Stowarzyszenia, oraz w realizacji jego celów statutowych, przez okres przekraczający dwanaście (12) miesięcy,
  c)  z powodu rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
  d)  z powodu świadomego i rażącego naruszenia zasad obchodzenia się z bronią palną, jej przenoszenia i zachowania zasad bezpieczeństwa na strzelnicy,
  e)  z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia,
  f)  w związku ze skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych.
  3. Rozwiązania Stowarzyszenia.
  4. Śmierci członka.
  5. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego.
  6. W przypadku nie podjęcia przed upływem dwanaście (12) miesięcy od wstąpienia do Stowarzyszenia uchwały o stałym członkostwie, której dotyczą § 13 ust. 2 oraz § 17 pkt 6.
  Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
  Członek Stowarzyszenia wykluczony uchwałą Zarządu, który zamierza odwołać się od uchwały Zarządu w tej sprawie, do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, jest zawieszony w prawach członka Stowarzyszenia.Na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić go w prawach członka Stowarzyszenia maksymalnie na dwanaście (12) miesięcy, licząc od daty złożenia stosownego wniosku.

  Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
  Tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

  § 19 

  1. Władzami Stowarzyszenia są:

  a)  Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,
  b)  Zarząd Stowarzyszenia
  c)  Komisja Rewizyjna.
  2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym stosownie do uchwały podjętej przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.
  3. Władze Stowarzyszenia, wybrane przez Walne Zebranie konstytuują się na pierwszych posiedzeniach, zwoływanych nie później niż 7 dni po wyborach.
  4. Uchwały każdej z władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 23. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
  5. Uchwały władz Stowarzyszenia wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia chyba, że w treści uchwały postanowiono inaczej.
  6. Wszystkie zebrania władz Stowarzyszenia są protokołowane.
  7. Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje w skutek:
         a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
         b)  uchwały Walnego Zebrania o skróceniu kadencji podjętej większością dwóch trzecich głosów
         c)  przyjęcia przez właściwą władzę Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w niej.

  8. W przypadku powstania wakatu we władzach Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków tej władzy. Prezes Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą być wybierani spośród osób dokooptowanych. Osoby dokooptowane muszą posiadać pełne prawa wyborcze.

   Walne Zebranie Członków

  § 20

  1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, które może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
  2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze, natomiast sprawozdawczo – wyborcze raz na 5 lat.

  § 21

  1. O terminie, miejscu, czasie oraz porządku Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Zarząd powiadamia w formie pisemnej (list polecony) członków nie później niż trzy tygodnie przed ustalonym terminem zebrania.
  2. Zebranie prowadzi Przewodniczący wybrany przez członków Stowarzyszenia.

  § 22

  Uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

  § 23

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

  a)  z własnej inicjatywy,
  b)  na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
  c)  na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
  2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 24

  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  1. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia.
  2. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
  3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
  4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
  6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
  8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku.
  9. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
  10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  Zarząd

  § 25 

  1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków.
  2. Zarząd Stowarzyszenia składa się co najmniej z 4 osób wybranych przez Walne Zebranie, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

  § 26

  Do kompetencji Zarządu należy:

  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
  2. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami iwytycznymi Walnego Zebrania.
  3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
  5. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawachskreślenia lub wykluczenia członka.
  6. Występowanie o nadawanie członkostwa honorowego.
  7. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
  8. Prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
  9. Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat.
  10. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji.
  11. ZatrudnianieizwalnianiepracownikówStowarzyszenia.
  12. Opracowanie wzorów legitymacji i odznak klubowych.
  13. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

  § 27

  Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

    Komisja Rewizyjna

  § 28

  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego napierwszym posiedzeniu komisji.
  3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.

  § 29

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
  2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnieńoraz usunięcia nieprawidłowości.
  3. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu członków wraz z oceną działalności
  4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ichbezczynności.
  6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.
  7. Udział w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym przez przewodniczącegoKomisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji.
  Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
  § 30
  1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
  a)  wpłaty z wpisowego i składek członkowskich,
  b)  darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,
  c)  dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  d)  wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie zobowiązującymi przepisami.
  2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
  3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
  Działalność gospodarcza

  § 31

  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

  2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje:Za właściwe zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność osoby działające w jego imieniu.

  a)  PKD 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  b)  PKD 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem.

  3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje:Za właściwe zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność osoby działające w jego imieniu.

  Sposób reprezentacji

  § 32

  Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  Rozdział VI. Postanowienia końcowe

  § 33

  Zmianę Statutu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub większością dwóch trzecich głosów obecnych osób i uprawnionych w drugim terminie.

  § 34

  1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

  2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

  § 35

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustaw, a w szczególności Prawa o stowarzyszeniach.

  Sulejówek, dnia 05.02.2012 r.

 • REGULAMIN OPŁACANIA WPISOWEGO ORAZ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PRZEZ CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERSKO MILITARYSTYCZNEGO „CZTERDZIESTKAPIĄTKA”

  § 1

  Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do opłacania wpisowego oraz podstawowej składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Władze Stowarzyszenia.

  § 2

  Członkowie Stowarzyszenia opłacają:

  a) wpisowe,
  b) podstawową składkę członkowską.

  WYSOKOŚĆ SKŁADEK

   § 3

  1. Wpisowe dla nowo wstępujących członków, w wysokości uchwalonej przez Władze Stowarzyszenia

  a)  1/2 wpisowego – osoby w wieku powyżej 65 lat studenci,
  b)  opłata wpisowego następuje nie później niż po zakończeniu stażu próbnego i przyjęciu członka zwyczajnego do Stowarzyszenia na stałe.
  2. Roczną składkę członkowską w wysokości uchwalonej przez Władze Stowarzyszenia uiszczają wszyscy członkowie z wyjątkiem, osób w wieku powyżej 65 lat i studentów, którzy płacą 1⁄2 składki podstawowej.
  3. Do 50% obniżki składki członkowskiej uprawnieni są członkowie władz Stowarzyszenia.

  § 4

  Na umotywowany wniosek Zarząd ma prawo zwolnić członka Stowarzyszenia z opłaty składki członkowskiej w danym roku kalendarzowym.

   OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

  § 5 

  Członkowie Stowarzyszenia winni opłacić roczne składki członkowskie do końca marca, roku którego dotyczą.

  § 6

  Roczna składka członkowska może być opłacona ratalnie. Płatność następuje w dwóch równych ratach, przy czym pierwsza powinna być opłacona w terminie do końca stycznia, a druga nie później niż do końca lipca danego roku.

  § 7

  Niedotrzymanie terminów płatności powoduje skreślenie z listy członków na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.
  Wznowienie członkowstwa wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma prawo odstąpić od przewidzianej procedury.

  § 8

  Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia.

 • REGULAMIN WEWNĘTRZNY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERSKO MILITARYSTYCZNEGO „CZTERDZIESTKAPIĄTKA”

  Przedmowa
  1. Gwiazdą przewodnią, natchnieniem, inspiracją Twego działania w Stowarzyszeniu winno być zamiłowanie do broni palnej i militariów.
  2. Z należytym zaangażowaniem będziesz wypełniał ustalenia Walnego Zebrania oraz zalecenia i prośby Zarządu Stowarzyszenia i Prezesa.
  3. Nigdy nie będziesz działał na szkodę Stowarzyszenia.
  4. Będziesz dbał o jego dobry wizerunek.
  5. Nie będziesz wynosił się ponad innych.

  §1

  Niniejszy regulamin określa zasady działania Stowarzyszenia w zakresie celów i zadań wytyczonych w Statucie, a także prawa i obowiązki wszystkich jego członków.

  §2

  Przystąpienie do Stowarzyszenia jest wyróżnieniem, co zobowiązuje do godnego zachowania się każdego z członków Stowarzyszenia.

  §3

  Regulamin ten obowiązuje wszystkich członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia wraz z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  §4

  Każdy z członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia jest zobowiązany do reprezentowania i używania zgodnie z przeznaczeniem nazwy Stowarzyszenia, jego znaków i logo.

  §5

  Wszyscy członkowie i kandydaci na członków Stowarzyszenia nie mogą przychodzić na spotkania pod wpływem alkoholu, środków odurzających, dopingujących oraz innych używek prawem zabronionych.

   WŁADZE STOWARZYSZENIA

  §6

  Zarząd Stowarzyszenia ma za podstawowe zadanie i obowiązek prowadzić i reprezentować Stowarzyszenie zgodnie z postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

  §7

  Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do należytego przygotowania Stowarzyszenia oraz jego członków do wszelkich wyjazdów szkoleniowo – treningowych.

  §8

  Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany do prawidłowego gospodarowania środkami i funduszami przeznaczonymi do realizacji celów i zadań statutowych, należytego prowadzenia wszelkiej wymaganej dokumentacji i rozliczeń finansowo-księgowych.

  §9

  Każdy z członków Stowarzyszenia ma obowiązek poinformowania Zarządu o nagannym, nieetycznym, mającym negatywny wpływ na wizerunek Stowarzyszenia, sprzecznym z przepisami prawa, Statutu i powołanymi regulaminami Stowarzyszenia zachowaniu członka lub kandydata na członka.

  KANDYDACI NA CZŁONKÓW I CZŁONKOWIE

  § 10 

  Każdy z członków lub kandydatów na członków ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w urzeczywistnianiu i realizacji programu, a także tworzenia i rozwoju Stowarzyszenia.

  § 11

  Każdy z członków lub kandydatów na członków jest odpowiedzialny za wyznaczony mu zakres zadań oraz powierzone mu fundusze i sprzęt.

  § 12

  Każdy z członków lub kandydatów na członków ma obowiązek podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez aktywne uczestniczenie w programach szkoleniowych.

  CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

  § 13 

  Członkowie wspierający mają obowiązek, do terminowego i należytego wywiązywania się z zadeklarowanych, na rzecz Stowarzyszenia, w dowolnej formie świadczeń, pomocy lub wsparcia.

  § 14

  Członkowie wspierający w ramach zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia, w dowolnej formie świadczeń, pomocy lub wsparcia nabierają prawa do reklamowania na wszelkich spotkaniach treningowo – szkoleniowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest powołane Stowarzyszenie, swojej firmy lub swoich produktów, po uprzednim ustaleniu warunków z Zarządem Stowarzyszenia.

   SKŁADKI, OPŁATY, SKREŚLENIA

  § 15

  1. Każdy z członków Stowarzyszenia ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
  2. Składkę członkowską ustala Zarząd i jest ona ważna na dany rok kalendarzowy.
  3. Korzystanie z praw członka Stowarzyszenia wynikających ze Statutu możliwe jest jedynie poopłaceniu wpisowego i składek członkowskich.
  4. Członek Stowarzyszenia może zostać skreślony uchwałą Zarządu z listy członków wprzypadku naruszenia postanowień zawartych w Statucie.
  PRZYWILEJE

  § 16 

  Każdy z członków i kandydatów na członków stowarzyszenia ma prawo reprezentowania Stowarzyszenia poprzez noszenie i używanie otrzymanych emblematów lub innych znaków identyfikacyjnych.

  § 17

  Każdy z członków i kandydatów na członków stowarzyszenia, otrzymuje legitymację członkowską uprawniającą go do:

  a)  otrzymania zniżek na wszelkie szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie,
  b)  uczestnictwa we wszelkich wyjazdach treningowo – szkoleniowych,
  c)  do korzystania podczas spotkań ze wszelkich urządzeń i pomocy szkoleniowych będących własnością Stowarzyszenia.

  § 18

  Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

 • REGULAMIN SEKCJI I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERSKO MILITARYSTYCZNEGO „CZTERDZIESTKAPIĄTKA”

  §1

  Niniejszy regulamin określa zasady działania Stowarzyszenia w zakresie trybu powoływania sekcji i kół zainteresowań oraz zasad ich funkcjonowania.

  §2

  Regulamin ten obowiązuje wszystkich członków Stowarzyszenia, wraz z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

  §3

  Zgodnie ze statutem, do realizacji jego celów będą powoływane sekcje i koła zainteresowań mające łączyć osoby o wspólnych specjalistycznych zainteresowaniach.

  §4

  Przyjmuje się jako zasadę, że każdy członek Stowarzyszenia będzie należał do wybranej przez siebie Sekcji lub Koła Zainteresowań. Przy czym udział kandydatów nie przyjętych jeszcze do Stowarzyszenia jest dobrowolny.

  Tryb powoływania

  § 5

  1. Sekcje i Koła Zainteresowań powołuje się i rozwiązuje na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. Przy powołaniu wybiera się osobę prowadzącą i reprezentującą Sekcje lub Koło tzw. „Opiekuna”.
  2. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Sekcji lub Koła mogą to zrobić w dowolnym momencie zapisując się jedynie u Opiekuna.
  3. Członkowie mogą należeć do kilku Sekcji lub Kół – bez ograniczeń.
  Zasady funkcjonowania

  § 6

  1. Opiekun prowadzi wszelkie sprawy związane z działalnością Sekcji lub Koła, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
  2. Opiekun wykonuje następujące działania:
  a) Aktualizuje skład osobowy Sekcji lub Koła, informując Zarząd o każdej zmianie.
  b)  Przygotowuje tematyczny i organizacyjny plan pracy dla Sekcji lub Koła na każdy miesiąc kalendarzowy, przy czym plany te przedstawia w formie pisemnej Zarządowi, nie później niż na 7 dni przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego. W tym mieszczą się także wymagania związane z zaproszeniem Eksperta i wyjazdami. Jeśli plany te są możliwe do zrealizowania ze względów organizacyjnych i finansowych, Zarząd nie zgłasza uwag. Ewentualne korekty planów proponowane przez Zarząd są uzgadniane z Opiekunem najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego.
  c)  Aktywizuje osoby ze swojej Sekcji lub Koła do realizacji przyjętych zadań.
  1. Osoby działające wewnątrz własnej sekcji lub koła będą dokumentować swoją aktywność lub zdobytą wiedzę i doświadczenie w formie opracowań, w ustalonej przez siebie formie i zakresie (np.: teksty, prezentacje, zdjęcia, filmy), a następnie przekazywać je do archiwum Stowarzyszenia, tworząc w ten sposób jego dorobek. Będzie to nie rzadziej niż co 3 miesiące.
  2. Jeśli Opiekun i Zarząd uznają, że wiedza ta jest przydatna dla wszystkich członków Stowarzyszenia, to Sekcja lub Koło na prośbę Zarządu przekaże ją wszystkim zainteresowanym, w ustalonym zakresie i formie.
  Działania zewnętrzne

  § 7

  1. W ramach swojej aktywności, Sekcje lub Koła mogą zapraszać Ekspertów – gości z zewnątrz Stowarzyszenia, którzy chcą się podzielić swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie z Ekspertem powinno odbyć się z udziałem wszystkich zainteresowanych w Stowarzyszeniu. Spotkanie powinno być rejestrowane, wyłącznie na potrzeby Stowarzyszenia i za zgodą prowadzącego, w części lub w całości, w ustalonym zakresie i formie. Opiekun Sekcji lub Koła zapraszający Eksperta powinien uzgodnić z nim minimalną liczbę osób i ją zapewnić.
  2. Sekcje lub Koła z własnej inicjatywy mogą organizować wyjazdy lub spotkania zewnętrzne dla siebie lub całego Stowarzyszenia. Organizacja spoczywa na Opiekunie Sekcji lub Koła lub na kilku Opiekunach działających w porozumieniu, przy udziale Zarządu.
  3. Zarząd może zwrócić się z prośbą do wybranej Sekcji lub Koła o przygotowanie lub zorganizowanie określonego przedsięwzięcia o profilu zgodnym z jego specyfiką.

  §8

  Sekcje i Koła zainteresowań powinny współpracować przy realizowaniu przedsięwzięć obejmujących wspólną tematykę.

  §9

  Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go uchwałą przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.